COVID-19

Vážení zákazníci, v dôsledku mimoriadnej situácie v SR a na základe odborných usmernení hlavného hygienika SR sme zaviedli opatrenia, ktoré je nevyhnutné dodržiavať. V prípade nedodržiavania opatrení môže byť zákazník vykázaný z prevádzky.
1.     Odporúčame objednať sa na kontrolu vopred telefonicky a prísť v dohodnutý čas, vyhnete sa tak nežiaducemu kontaktu s inými zákazníkmi.
2.     Pred technickou kontrolou odstráňte z vozidla veci, ktoré nie sú jeho súčasťou, okrem povinnej výbavy vozidla.
3.     Zákaz vstupu osobám, ktoré majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, resp. prišli do kontaktu s osobou, ktorá vykazuje príznaky závažného ochorenia dýchacích ciest.
4.     Zákaz vstupu bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško...). Použitie ochrany je povinné počas celej doby návštevy našich priestorov.
5.     Pri vstupe do našich priestorov použite dezinfekčný prípravok na ruky alebo jednorazové rukavice, oboje je k dispozícii pri vstupe. V prípade použitia dezinfekčného prostriedku na ruky opakujte dezinfekciu po každom pocite znečistených rúk.
6.     Udržiavajte odstup od nášho personálu a ostatných zákazníkov minimálne 2 m.
7.     Zákaz konzumácie nápojov alebo jedla v našich priestoroch.
8.     Zákaz vstupu do priestorov kontrolnej linky. Náš pracovník si od Vás prevezme vozidlo a dopraví ho na kontrolnú linku a po kontrole späť k Vám.
9.     Po skončení technickej kontroly musíte podpísať potvrdenie o oboznámení s výsledkom technickej kontroly, urobte tak prosím vlastným perom.
Tieto opatrenia chránia pred infekciou nielen našich pracovníkov, ale i Vás. Ďakujeme Vám za to, že ich dodržiavate.
V Komárne dňa 29.01.2021

 

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA

Spoločnosť GOLDHÉD s.r.o., Komárno vykonáva činnosti technickej a emisnej kontroly. Vedenie spoločnosti si je vedomé svojej zodpovednosti za kvalitu poskytovaných služieb a etické správanie sa pracovníkov.

Zámer byť spoľahlivým a dôveryhodným poskytovateľom služieb STK, chceme dosiahnuť budovaním stability, dobrého mena spoločnosti v regióne, korektným a odborným prístupom všetkých pracovníkov, vytvorením, zavedením a trvalým zlepšovaním efektívneho manažérskeho systému s prijatými pravidlami a postupmi.

Pre splnenie tohto záväzku vedenie prijalo Protikorupčnú politiku spoločnosti s nasledovnými princípmi:

Zákaz korupcie a úplatkárstva v akejkoľvek forme.

 Zavedenie, implementácia a zlepšovanie pravidiel pre riadenie korupčných rizík, ktorým sú pracovníci STK a EK vystavení pri svojej činnosti podľa normy ISO 37001.

 Dodržiavanie platnej legislatívy, dotýkajúcej sa našich činností ako aj zaužívanými pravidlami slušného a etického správania sa. 

  Plánovanie a riadenie výkonu kontroly vozidiel náhodným pridelením technikom, s obmedzením vzniku konfliktu záujmu. 

 Riadenie prijímania a poskytovania darov a iných výhod, pohostinnosti, v čase pred alebo počas výkonu služby, ktoré by mohli ovplyvniť čestnosť nášho rozhodovania, alebo boli vnímané ako korupcia. Porušenie prijatých pravidiel považujeme za porušenie pracovnej disciplíny.

 Podporujeme u všetkých zainteresovaných otvorenosť, zaangažovanosť a právo slobodne vyjadriť svoj názor, ako aj bez rizika akejkoľvek následnej diskriminácie podávať oznámenia na porušenie bežných pravidiel a zásad prijatých vedením spoločnosti.

 Zaväzujeme sa prešetriť všetky prijaté oznámenie o porušení prijatých pravidiel. Pre dohľad nad dodržiavaním prijatých pravidiel a vyšetrenie oznámení o ich porušovaní, sme menovali ako kontaktnú osobu: 

PaedDr. Ágnes Héder, ktorá prijíma a vybavuje podnety osobne, písomne zaslané poštou na adresu GOLDHÉD s.r.o., Bratislavská 1804, 945 01 Komárno s označením do Rúk MK, do poštovej schránky v priestoroch STK, alebo elektronickou poštou na adresu: korupcia@goldhed.sk

  Zvyšovanie úrovne povedomia pracovníkov o význame kvality vykonávaných činností, o zásadách protikorupčného správania na všetkých úrovniach STK a EK a o potrebe odbornej kvalifikácie, čím prispievame k zvýšeniu firemnej kultúry a kvality našich služieb.

 Plánujeme činnosti pre dosiahnutie cieľov a vytvárame potrebné finančné, materiálne a personálne zdroje, pričom zvažujeme všetky riziká, ale aj príležitosti, ktoré by mohli ovplyvniť ďalší rozvoj firmy.

 V Komárne, dňa 01.05.2022

                                                                                                   Zoltán Héder, riaditeľ spoločnosti