COVID-19

Vážení zákazníci, v dôsledku mimoriadnej situácie v SR a na základe odborných usmernení hlavného hygienika SR sme zaviedli opatrenia, ktoré je nevyhnutné dodržiavať. V prípade nedodržiavania opatrení môže byť zákazník vykázaný z prevádzky.
1.     Odporúčame objednať sa na kontrolu vopred telefonicky a prísť v dohodnutý čas, vyhnete sa tak nežiaducemu kontaktu s inými zákazníkmi.
2.     Pred technickou kontrolou odstráňte z vozidla veci, ktoré nie sú jeho súčasťou, okrem povinnej výbavy vozidla.
3.     Zákaz vstupu osobám, ktoré majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, resp. prišli do kontaktu s osobou, ktorá vykazuje príznaky závažného ochorenia dýchacích ciest.
4.     Zákaz vstupu bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško...). Použitie ochrany je povinné počas celej doby návštevy našich priestorov.
5.     Pri vstupe do našich priestorov použite dezinfekčný prípravok na ruky alebo jednorazové rukavice, oboje je k dispozícii pri vstupe. V prípade použitia dezinfekčného prostriedku na ruky opakujte dezinfekciu po každom pocite znečistených rúk.
6.     Udržiavajte odstup od nášho personálu a ostatných zákazníkov minimálne 2 m.
7.     Zákaz konzumácie nápojov alebo jedla v našich priestoroch.
8.     Zákaz vstupu do priestorov kontrolnej linky. Náš pracovník si od Vás prevezme vozidlo a dopraví ho na kontrolnú linku a po kontrole späť k Vám.
9.     Po skončení technickej kontroly musíte podpísať potvrdenie o oboznámení s výsledkom technickej kontroly, urobte tak prosím vlastným perom.
Tieto opatrenia chránia pred infekciou nielen našich pracovníkov, ale i Vás. Ďakujeme Vám za to, že ich dodržiavate.
V Komárne dňa 29.01.2021

 

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU PODĽA ISO 37001: 2016

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU PODĽA ISO 37001: 2016 Na koho sa táto politika vzťahuje: Táto protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov firmy Zoltán Héder – GOLDHÉD, Komárno a na každého, kto koná v mene firmy, v sídle firmy a zároveň vyjadruje záväzok na uspokojenie požiadaviek manažérskeho protikorupčného systému. Táto politika kvality vychádza a odvoláva sa na predmet spoločnosti: „Výkon technickej kontroly a emisnej kontroly“. Zákony: Budeme dodržiavať všetky zákony a nariadenia Slovenskej republiky. Korupcia: Zakazujeme všetky formy korupcie spojené s výkonom technickej kontroly, emisnej kontroly: • Nebudeme dávať ani prijímať úplatky ani žiadne neoprávnené výhody, či už priamo alebo prostredníctvom tretích strán. • Nebudeme dávať ani prijímať úplatky za vybavenie. • Nebudeme dávať ani prijímať žiadne dary, pohostinnosť, finančné dary ani výhody, ktoré by mohli nečestne ovplyvniť nejaké rozhodnutie alebo oslabiť nezávislosť či úsudok. Konflikt záujmov: Budeme sa vyhýbať alebo náležite riešiť situácie, v ktorých by naše vlastné záujmy mohli prísť do konfliktu s našimi záväzkami alebo povinnosťami. Zamestnanci spoločnosti: Zabezpečíme, aby naši zamestnanci konali v súlade s touto politikou. Obchodní partneri: Budeme spolupracovať iba s tými organizáciami a osobami, ktoré sa riadia normami, ktoré sú v súlade s našimi normami. Neustále zlepšovanie: Spoločnosť sa zaväzuje k sústavnému a neustálemu zlepšovaniu manažérskeho protikorupčného systému. Postupy: Budeme implementovať vhodné manažérske postupy, ktoré nám pomôžu zamedziť akémukoľvek porušeniu tejto protikorupčnej politiky, a tiež odhaliť, nahlásiť a vyriešiť každé porušenie tejto politiky. Budeme monitorovať efektívnosť týchto postupov a implementovať všetky zlepšenia potrebné na zvýšenie jej efektívnosti. Určili sme osobu zodpovednú za súlad, ktorá má potrebné právomoci a nezávislosť, aby dohliadala na efektívnosť našich postupov. Je nevyhnutné, aby sa naša protikorupčná politika a podporné postupy dodržiavali. V prípade akéhokoľvek porušenia podnikneme náležité kroky v súlade so Zákonníkom práce, cez pokarhaním riaditeľa spoločnosti až po eventuálne rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancom u ktorého sa preukáže korupcia resp. úplatkárstvo. Nahlasovanie Ak sa domnievate, že došlo k nejakému porušeniu alebo oslabeniu tejto protikorupčnej politiky alebo našich postupov, prosím nahláste to bezodkladne svojmu nadriadenému alebo osobe zodpovednej za súlad: LC-STUDIO, www.lc-studio.sk, mobilné číslo: 0905 151 652. Email: agnes@lc-studio.sk. Každé nahlásenie preveríme a podnikneme náležité kroky. Našou úlohou je: Kontrola realizácie zásad politiky ABMS; plnenia cieľov ABMS a dodržiavania postupov popísaných v dokumentácii ABMS; riadenie vypracovania analýzy rizík protikorupčného manažérskeho systému; dohľad nad navrhnutím a implementáciou systému protikorupčného manažérstva v organizácii; poskytovať rady personálu, aby sa vedel zorientovať v systéme protikorupčného manažérstva a vo veciach súvisiacich s úplatkárstvom; zabezpečovať, že systém protikorupčného manažérstva zodpovedá požiadavkám medzinárodnej normy ISO 37001: 2016; riešenie prípadných korupčných podnetov ako aj samotných korupčných prípadov. Nikto nebude potrestaný za eticky správne rozhodnutie ani za nahlásenie korupcie alebo podozrenia z korupcie, ktoré nahlási v dobrej viere alebo na základe odôvodneného presvedčenia. Táto politika bola
prijatá uznesením vedenia firmy Zoltán Héder - GOLDHÉD, dňa: 10.09.2020.