INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OD DOTKNUTEJ OSOBY- KAMEROVÝ SYSTÉM

Podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „Nariadenie“) a ustanovenia § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Názov prevádzkovateľa: GOLDHÉD s.r.o.

IČO 50 772 295

Ulica, číslo: Potočná ulica 4340/4

Obec a PSČ: Komárno 945 01

Štát: SR

Právna forma: SRO

Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene): Zoltán Héder

Mail: goldhed@goldhed.sk

Telefón: +421 905 151 652

Z dôvodu, že spracúvame Vaše osobné údaje ste dotknutou osobou. Zásady spravodlivého spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby ste ako dotknutá osoba boli informovaný o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ Vám v tomto dokumente ako dotknutej osobe poskytuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov, pričom zohľadňujeme konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa Vaše osobné údaje spracúvajú. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradá, preto sa nižšie v tomto dokumente dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. Zároveň sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

 

2. AKÉ MÁTE PRÁVA

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

• Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie:

a) o účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine, alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie, alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 f) právo podať návrh na začatie konania ak tvrdíte, že ste boli priamo dotknutí na svojich právach,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch Vám poskytne prevádzkovateľ ako dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás ako dotknutú osobu.

• Ako dotknutá osoba máte právo v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie ak neexistuje rozhodnutie Komisie. Ak Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie, alebo jeden či viaceré určené odvetvia v danej tretej krajine, alebo medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov proces prenosu sa môže uskutočniť.

• Prevádzkovateľ je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa vašej požiadavky.

PRÁVO NA OPRAVU

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak ste si ako dotknutá osoba uplatnili právo na výmaz, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo inak spracúvali, ak ste ako dotknutá osoba odvolali svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo súhlas je neplatný, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich v zmysle vyššie uvedeného vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov:

a) ak ako dotknutá osoba namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich, Vy ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

• Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len s Vašim súhlasom ako dotknutej osoby, alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb, alebo z dôvodov verejného záujmu. Zároveň je Vás prevádzkovateľ ako dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Osobné údaje sa spracúvajú z dôvodu, že spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, ak spracúvanie Vašich osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatnením práva uvedeného v zmysle vyššie uvedeného odseku nie je dotknuté právo na výmaz Vašich osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Vaše právo získať Vaše osobné údaje a právo na preniesť Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo tretej strany vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami, alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Prevádzkovateľ je povinný Vás ako dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva vaše vyššie uvedené práva najneskôr pri Vašej prvej komunikácii, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môžete ako dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA

• Ako dotknutá osoba máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Návrh na začatie konania ak sa domnievate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov v zmysle Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov boli porušené. Vzor návrhu nájdete na webovom sídle Úradu.

NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ

• Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov môžete sa obrátiť na našu spoločnosť ako prevádzkovateľa. Naše kontaktné údaje nájdete v úvode tohto dokumentu.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

• Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako údaje dotknutých osôb v našich informačných systémoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia, ktorých cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť vzniku rizika úniku, zneužitia, zverejnenia, alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré by pravdepodobne viedlo k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody ako dotknutých osôb, budete bezodkladne kontaktovaní. Zároveň si Vás dovoľujme upozorniť, že požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania a neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu. V nasledujúcich tabuľkách nájdete údaje o našich jednotlivých informačných systémoch obsahujúcich informácie o jednotlivých účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnom základe spracovateľskej činnosti, kategóriách dotknutých osôb, kategóriách príjemcov spracúvaných osobných údajov. Zároveň sa dozviete informácie o tom aké osobné údaje spracúvame, o tom či uskutočňujeme cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a dozviete sa informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania.

3. JEDNOTLIVÉ ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MONITOROVANIE PRIESTOROV – DODRŽIAVANIE POVINNOSTÍ PRI TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLE VOZIDLA

MONITOROVANIE PRIESTOROV – DODRŽIAVANIE POVINNOSTÍ PRI TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLE VOZIDLA

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti na účely kontroly plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, ktorý vykonáva technickú a emisnú kontrolu vozidiel. Ide o vnútorné priestory prevádzkovateľa, v ktorých sa osoby nemôžu pohybovať bez povolenia prevádzkovateľa a/alebo sprievodu prevádzkovateľa.

Právny základ spracovateľskej činnosti

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa Oprávneným záujmom je: videomonitorovanie a uchovávanie kamerových záznamov za účelom splnenia zákonnej povinnosti vo vzťahu k orgánu verejnej správy (kontrolný orgán) pri výkone technickej a emisnej kontroly vozidiel v cestnej premávke zaznamenať transparentný výsledok technickej a emisnej kontroly monitorovacím záznamovým zariadením za účelom zvýšenia kvality výkonu technickej a emisnej kontroly, identifikácie vozidiel, identifikácie technikov technickej a emisnej kontroly vykonávajúcich technickú a emisnú kontrolu, vykonávania odborného dozoru, preukazovania porušenia povinnosti technika technickej a emisnej kontroly alebo povinnosti oprávnenej osoby technickej a emisnej kontroly a zvýšenia bezpečnosti vozidiel v cestnej premávke a s cieľom zamedziť, aby vozidlá neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani inú oblasť ochrany verejného záujmu. Ide o splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo Zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška č. 137/2018 Z.z. Ministerstva dopravy, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly. Snímky z kamerového systému z pracoviska technickej kontroly sa ukladajú v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol a snímky z kamerového systému z pracoviska technickej kontroly sa ukladajú v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol. K videozáznamu prebiehajúcemu v reálnom čase a videozáznamu uloženému lokálne na serveri prevádzkovateľa majú v súlade s § 86 a § 87 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriadený trvalý vzdialený elektronický prístup subjekty podľa § 105 ods. 5 a podľa § 114 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z.: - technická služba technickej / emisnej kontroly - typové schvaľovacie orgány v rámci staníc technickej / emisnej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky, - orgány odborného dozoru podľa tohto zákona v rámci staníc technickej / emisnej kontroly nachádzajúcich sa v územnom obvode orgánu odborného dozoru, - schvaľovacie orgány v rámci staníc technickej / emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode, - oprávnené osoby technickej / emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,

Kategórie dotknutých osôb

FO –zaznamenaná na zázname z kamerového zariadenia

Kategórie osobných údajov

Obrazový záznam FO zaznamenaný kamerovým systémom

Lehota na výmaz OÚ

2 rokov odo dňa vyhotovenia snímky, resp. odo dňa vykonania kontroly.

Kategória príjemcov

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona: - technická služba technickej / emisnej kontroly - typové schvaľovacie orgány v rámci staníc technickej / emisnej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky, - orgány odborného dozoru podľa tohto zákona v rámci staníc technickej / emisnej kontroly nachádzajúcich sa v územnom obvode orgánu odborného dozoru, - schvaľovacie orgány v rámci staníc technickej / emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode, - oprávnené osoby technickej / emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh, poznamenáva sa, že samotný prevádzkovateľ nemá prístup k údajom

Sprostredkovatelia: nie sú

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. Vaše osobné údaje neprenášame mimo EÚ. Žiadosti v súvislosti s Vašimi právami uvedenými vyššie ste ako dotknutá osoba oprávnená uplatniť priamo u Prevádzkovateľa na emailovej adrese: goldhed@goldhed.sk alebo formou doporučeného listu doručeného na adresu spoločnosti: GOLDHÉD s.r.o., Potočná ulica 4340/4 , 94501 Komárno

Odpovede na Vaše žiadosti ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa Vám poskytneme bezodplatne. V prípade ak je Vaša žiadosť ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), Prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

Ak máte pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/.

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na administratívnom oddelení Prevádzkovateľa

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OD DOTKNUTEJ OSOBY- Klienti a zmluvnÍ partneri

Podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „Nariadenie“) a ustanovenia § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Názov prevádzkovateľa: GOLDHÉD s.r.o.

IČO 50 772 295

Ulica, číslo: Potočná ulica 4340/4

Obec a PSČ: Komárno 945 01

Štát: SR

Právna forma: SRO

Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene): Zoltán Héder

Mail: goldhed@goldhed.sk

Telefón: +421 905 151 652

Z dôvodu, že spracúvame Vaše osobné údaje ste dotknutou osobou. Zásady spravodlivého spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby ste ako dotknutá osoba boli informovaný o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ Vám v tomto dokumente ako dotknutej osobe poskytuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov, pričom zohľadňujeme konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa Vaše osobné údaje spracúvajú. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradá, preto sa nižšie v tomto dokumente dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. Zároveň sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

2. AKÉ MÁTE PRÁVA

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

• Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie:

a) o účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine, alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie, alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, 

f) právo podať návrh na začatie konania ak tvrdíte, že ste boli priamo dotknutí na svojich právach,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch Vám poskytne prevádzkovateľ ako dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás ako dotknutú osobu.

• Ako dotknutá osoba máte právo v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie ak neexistuje rozhodnutie Komisie. Ak Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie, alebo jeden či viaceré určené odvetvia v danej tretej krajine, alebo medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov proces prenosu sa môže uskutočniť.

• Prevádzkovateľ je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa vašej požiadavky.

PRÁVO NA OPRAVU

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak ste si ako dotknutá osoba uplatnili právo na výmaz, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo inak spracúvali, ak ste ako dotknutá osoba odvolali svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo súhlas je neplatný, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich v zmysle vyššie uvedeného vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov:

a) ak ako dotknutá osoba namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich, Vy ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

• Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len s Vašim súhlasom ako dotknutej osoby, alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb, alebo z dôvodov verejného záujmu. Zároveň je Vás prevádzkovateľ ako dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Osobné údaje sa spracúvajú z dôvodu, že spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, ak spracúvanie Vašich osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatnením práva uvedeného v zmysle vyššie uvedeného odseku nie je dotknuté právo na výmaz Vašich osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Vaše právo získať Vaše osobné údaje a právo na preniesť Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo tretej strany vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami, alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Prevádzkovateľ je povinný Vás ako dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva vaše vyššie uvedené práva najneskôr pri Vašej prvej komunikácii, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môžete ako dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA

• Ako dotknutá osoba máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Návrh na začatie konania ak sa domnievate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov v zmysle Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov boli porušené. Vzor návrhu nájdete na webovom sídle Úradu.

NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ

• Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov môžete sa obrátiť na našu spoločnosť ako prevádzkovateľa. Naše kontaktné údaje nájdete v úvode tohto dokumentu.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

• Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako údaje dotknutých osôb v našich informačných systémoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia, ktorých cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť vzniku rizika úniku, zneužitia, zverejnenia, alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré by pravdepodobne viedlo k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody ako dotknutých osôb, budete bezodkladne kontaktovaní. Zároveň si Vás dovoľujme upozorniť, že požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania a neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu. 

V nasledujúcich tabuľkách nájdete údaje o našich jednotlivých informačných systémoch obsahujúcich informácie o jednotlivých účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnom základe spracovateľskej činnosti, kategóriách dotknutých osôb, kategóriách príjemcov spracúvaných osobných údajov. Zároveň sa dozviete informácie o tom aké osobné údaje spracúvame, o tom či uskutočňujeme cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a dozviete sa informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania.

3. JEDNOTLIVÉ ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚČTOVNÁ A EKONOMICKÁ AGENDA
ZMLUVNÉ VZŤAHY
EVIDENCIA KLIENTOV FO
EVIDENCIA ZÁSTUPCOV KLIENTOV A DODÁVATEĽOV
EVIDENCIA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
EVIDENCIA OBJEDNÁVOK
EVIDENCIA POSUDKOV O ZDRAVOTNEJ SPOSOBILOSTI NA PRÁCU


ÚČTOVNÁ A EKONOMICKÁ AGENDA

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie došlých faktúr, vyhotovovanie faktúr odberateľom- zmluvným partnerom, styk s bankou, evidencia pokladne, evidencia prímov a výdavkov, evidencia pohybu stavu hmotného majetku a záväzkov, vedenie  účtovníctva v sú stave podvojného účtovníctva. 

Právny základ spracovateľskej činnosti

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie dotknutých osôb 

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, členovia družstva, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov PO 

Kategórie osobných údajov 

Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby. 

Lehota na výmaz OÚ 

Bankové výpisy- 10 rokov Interné doklady- 10 rokov Faktúry- 10 rokov Účtovné závierky- 10 rokov Evidencia vymáhania pohľadávok--10 rokov 

Kategória príjemcov

 Daňové úrady, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci 

Sprostredkovatelia: spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo prevádzkovateľa 

ZMLUVNÉ VZŤAHY 

Účel spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatváranie dodávateľskoodberateľských zmlúv, najmä kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv, zmlúv týkajúcich sa prevodu majetok, vymáhania nárokov na náhradu škody a vymáhania pohľadávok s FO, ktoré vykonávajú činnosť ako SZČO. 

Právny základ spracovateľskej činnosti

 čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich  z nasledovných zákonov: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 455/1991 Zb Živnostenský zákon čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY 

Kategórie dotknutých osôb

 dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby SZČO 

Kategórie osobných údajov

 Titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu 

Lehota na výmaz OÚ Všetky uzatvorené zmluvy- 10 rokov 

Kategória príjemcov

 orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, dodávatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom, ako banky, poisťovne leasingové spoločnosti, Slovenská pošta, poverení zamestnanci Sprostredkovatelia: spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo, 

 EVIDENCIA KLIENTOV FO 

Účel spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je príprava na uzatváranie kúpnych zmlúv a ich vedenie. Vedenie objednávok, zmlúv, faktúr, a.i. 

Právny základ spracovateľskej činnosti

 čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich z nasledovných zákonov: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 455/1991 Zb Živnostenský zákon čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY 

Kategórie dotknutých osôb 

fyzické osoby klienti 

Kategórie osobných údajov

 meno, priezvisko, titul, adresa, číslo účtu, podpis, štátne občianstvo, 

 Lehota na výmaz OÚ

 5 rokov- 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu 

Kategória príjemcov

Orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci 

Sprostredkovatelia: 

nie sú 

EVIDENCIA ZÁSTUPCOV KLIENTOV A DODÁVATEĽOV

 Účel spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia zástupcov a zamestnancov klientov a dodávateľov z dôvodu výkonu ich práce pre tieto subjekty predovšetkým na zabezpečenie chodu obchodných vzťahov. 

 Právny základ spracovateľskej činnosti 

Právnym základom spracovateľskej činnosti je OPRÁVNENÝ ZÁUJEM v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie dotknutých osôb

 fyzická osoba – zástupca alebo zamestnanec dodávateľa a odberateľa 

Kategórie osobných údajov

 titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa 

Lehota na výmaz OÚ

Po skončení dodávateľsko- odberateľského vzťahu – do 30 dní 

Kategória príjemcov 

Poverení zamestnanci 

Sprostredkovatelia: nie sú 

EVIDENCIA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

 Účel spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb najmä ich žiadostí v súlade s Nariadením. 

Právny základ spracovateľskej činnosti

 čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich z nasledovných zákonov: Právnym základom spracovateľskej činnosti je čl. 15 až 22 Nariadenia a čl. 34 Nariadenia a § 21 až 28 zákona č.18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov a § 41 zákona č.18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

Kategórie dotknutých osôb

 FO ako Dotknuté osoby 

Kategórie osobných údajov

 Meno, priezvisko, adresa bydliska, email, telefónne číslo, ďalšie údaje potrebné k vybaveniu uplatneného práva 

Lehota na výmaz OÚ 

Odo dňa vybavenia žiadosti– 1 rok 

Kategória príjemcov 

Poverení zamestnanci, orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov 

Sprostredkovatelia: nie sú 

EVIDENCIA OBJEDNÁVOK 

Účel spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia telefonických alebo emailových objednávok tovarov alebo služieb 

Právny základ spracovateľskej činnosti

 čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich z nasledovných zákonov: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 455/1991 Zb Živnostenský zákon čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY 

Kategórie dotknutých osôb

 FO, SZČO- klienti 

Kategórie osobných údajov meno, priezvisko, adresa, bydlisko, e-mail, služobný email, tel.číslo 

Lehota na výmaz OÚ

 5 rokov - po doručení tovarov a služieb 

Kategória príjemcov 

Orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci 

Sprostredkovatelia: nie sú 

EVIDENCIA POSUDKOV O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU 

Účel spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu v rámci vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a posudzovania zdravotnej spôsobilosti na výkon práce. 

Právny základ spracovateľskej činnosti

 čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia –nevyhnutné POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich z nasledovných zákonov: - Ústava SR č. 460/1992 Zb., - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, - zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy, - vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z. z o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť, - vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY, ktorej zmluvnej stranou je dotknutá osoba- vo vzťahu k bežným osobným údajom čl. 9 ods. 2 písm. h) Nariadenia- vyhotovenie pracovných posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu 

 Kategórie dotknutých osôb 

fyzické osoby- zamestnanci prevádzkovateľa 

Kategórie osobných údajov

 meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, zdravotná poisťovňa, podpis, údaje o predchádzajúcom pracovnoprávnom vzťahu, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách -informácie o zdravotnom stave - osobitná kategória osobných údajov 

Lehota na výmaz OÚ

 Okamžite po skončení pracovného pomeru 

Kategória príjemcov

 Orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov, zdravotné poisťovne, poverení zamestnanci, zamestnanci FO a PO tretích osôb 

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. Vaše osobné údaje neprenášame mimo EÚ. Žiadosti v súvislosti s Vašimi právami uvedenými vyššie ste ako dotknutá osoba oprávnená uplatniť priamo u Prevádzkovateľa na emailovej adrese: goldhed@goldhed.sk alebo formou doporučeného listu doručeného na adresu spoločnosti: GOLDHÉD s.r.o., Potočná ulica 4340/4 , 94501 Komárno Odpovede na Vaše žiadosti ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa Vám poskytneme bezodplatne. V prípade ak je Vaša žiadosť ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), Prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať. Ak máte pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/. Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na administratívnom oddelení PrevádzkovateľaINFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OD DOTKNUTEJ OSOBY- Zamestnanci

Podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „Nariadenie“) a ustanovenia § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Názov prevádzkovateľa: GOLDHÉD s.r.o.

IČO 50 772 295

Ulica, číslo: Potočná ulica 4340/4

Obec a PSČ: Komárno 945 01

Štát: SR

Právna forma: SRO

Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene): Zoltán Héder

Mail: goldhed@goldhed.sk

Telefón: +421 905 151 652

Z dôvodu, že spracúvame Vaše osobné údaje ste dotknutou osobou. Zásady spravodlivého spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby ste ako dotknutá osoba boli informovaný o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ Vám v tomto dokumente ako dotknutej osobe poskytuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov, pričom zohľadňujeme konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa Vaše osobné údaje spracúvajú. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradá, preto sa nižšie v tomto dokumente dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. Zároveň sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

2. AKÉ MÁTE PRÁVA

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

• Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie:

a) o účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine, alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie, alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) právo podať návrh na začatie konania ak tvrdíte, že ste boli priamo dotknutí na svojich právach,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch Vám poskytne prevádzkovateľ ako dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás ako dotknutú osobu.

• Ako dotknutá osoba máte právo v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie ak neexistuje rozhodnutie Komisie. Ak Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie, alebo jeden či viaceré určené odvetvia v danej tretej krajine, alebo medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov proces prenosu sa môže uskutočniť.

• Prevádzkovateľ je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa vašej požiadavky.

PRÁVO NA OPRAVU

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak ste si ako dotknutá osoba uplatnili právo na výmaz, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo inak spracúvali, ak ste ako dotknutá osoba odvolali svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo súhlas je neplatný, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich v zmysle vyššie uvedeného vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov:

a) ak ako dotknutá osoba namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich, Vy ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

• Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len s Vašim súhlasom ako dotknutej osoby, alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb, alebo z dôvodov verejného záujmu. Zároveň je Vás prevádzkovateľ ako dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Osobné údaje sa spracúvajú z dôvodu, že spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, ak spracúvanie Vašich osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatnením práva uvedeného v zmysle vyššie uvedeného odseku nie je dotknuté právo na výmaz Vašich osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Vaše právo získať Vaše osobné údaje a právo na preniesť Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo tretej strany vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami, alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Prevádzkovateľ je povinný Vás ako dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva vaše vyššie uvedené práva najneskôr pri Vašej prvej komunikácii, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môžete ako dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA

• Ako dotknutá osoba máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Návrh na začatie konania ak sa domnievate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov v zmysle Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov boli porušené. Vzor návrhu nájdete na webovom sídle Úradu.

NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ

• Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov môžete sa obrátiť na našu spoločnosť ako prevádzkovateľa. Naše kontaktné údaje nájdete v úvode tohto dokumentu.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

• Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako údaje dotknutých osôb v našich informačných systémoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia, ktorých cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť vzniku rizika úniku, zneužitia, zverejnenia, alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré by pravdepodobne viedlo k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody ako dotknutých osôb, budete bezodkladne kontaktovaní. Zároveň si Vás dovoľujme upozorniť, že požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania a neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V nasledujúcich tabuľkách nájdete údaje o našich jednotlivých informačných systémoch obsahujúcich informácie o jednotlivých účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnom základe spracovateľskej činnosti, kategóriách dotknutých osôb, kategóriách príjemcov spracúvaných osobných údajov. Zároveň sa dozviete informácie o tom aké osobné údaje spracúvame, o tom či uskutočňujeme cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a dozviete sa informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania.

3. JEDNOTLIVÉ ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 MZDOVÁ A PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNACOV

ÚČTOVNÁ A EKONOMICKÁ AGENDA 

EVIDENCIA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

MONITOROVANIE PRIESTOROV – DODRŽIAVANIE POVINNOSTÍ PRI TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLE VOZIDLA 


MZDOVÁ A PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNACOV 

Účel spracúvania

 Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovnoprávnym vzťahom. Ide o práce vykonávané na pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane predzmluvných vzťahov ako: - Výber zamestnancov - Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom - plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni - plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni - plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby - plnenie daňových povinností zamestnávateľa - mzdová politika zamestnávateľa Právny základ spracovateľskej činnosti Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 

Právny základ spracovateľskej činnosti- výber zamestnancov 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

Právny základ spracovateľskej činnosti - plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej a zdravotnej poisťovni

 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ spracovateľskej činnosti - plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a PZS 

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ spracovateľskej činnosti -mzdy 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 

Právny základ spracovateľskej činnosti –evidencia dochádzky

 - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

Kategórie dotknutých osôb

 - uchádzači o zamestnanie, - zamestnanci, - manželia alebo manželky zamestnancov, - vyživované deti zamestnancov, - rodičia vyživovaných detí zamestnancov,  - blízke osoby, - bývalí zamestnanci 

Kategórie osobných údajov  Mzdová a personálna agenda zamestnancov: 

- meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, - rodné číslo, dátum a miesto narodenia, - podpis, - číslo dokladu totožnosti, - rodinný stav, - štátna príslušnosť, štátne občianstvo, - trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, - pohlavie, - údaje o vzdelaní, - spôsobilosť na právne úkony, - poberanie prídavkov na deti, - mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, - údaje o odpracovanom čase, - údaje o bankovom účte fyzickej osoby, - sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, - peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, - neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, - ročný úhrn vyplateného dôchodku, - údaje o pracovnej neschopnosti, - údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, - údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, - údaje o zamestnávateľoch, - pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, - údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, - údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa - údaje z potvrdenia o zamestnaní, - údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, - údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, - údaje z dokladu o bezúhonnosti, - údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, - údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, - osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, - údaje uvedené v životopise. 

Kategórie osobných údajov- BOZP

 adresa, bydlisko, dátum narodenia, pracovné zaradenie, funkcia, lekárska správa, zdravotnícky posudok, 

Kategórie osobných údajov- PZS 

meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa, bydlisko, pracovné zaradenie, zdravotná dokumentácia, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, údaje o liečbe, údaje o epidemiologicky závažných skutočnostiach 

 Kategórie osobných údajov evidencia dochádzky dochádzkovými kartami, dochádzkovou knihou, biometrickým systémom 

Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, pohlavie, dátum narodenia, príchod na pracovisko, odchod z pracoviska, identifikačné číslo zamestnanca 

Lehota na výmaz OÚ 

Osobné spisy zamestnancov (Manažérska zmluva, Zmluvy o výkone funkcie, Pracovná zmluva vrátane dodatkov, Preberacie protokoly, Hodnotenia zamestnancov, Menovacie listy, Osvedčenia, Žiadosti zamestnancov, Výpis z RT, Pracovné úrazy zamestnancov) - 70 rokov Mzdové listy a údaje z nich potrebné pre dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie, Výkazy a prehľady miezd - 50 rokov Záznamy o školení zamestnancov, BOZP dokumentácia- 10 rokov Výplatné listiny, Evidencia dochádzky, Priepustky, Dovolenky, Rôzne podklady ku mzdám a odmenám - 5 rokov 

Kategória príjemcov 

Úrad vlády, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti, Daňové úrady, Exekútor, Okresné súdy, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci 

Sprostredkovatelia: spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo, poskytovatel SW, 

ÚČTOVNÁ A EKONOMICKÁ AGENDA 

Účel spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie došlých faktúr, vyhotovovanie faktúr odberateľom- zmluvným partnerom, styk s bankou, evidencia pokladne, evidencia prímov a výdavkov, evidencia pohybu stavu hmotného majetku a záväzkov, vedenie účtovníctva v sú stave podvojného účtovníctva. 

Právny základ spracovateľskej činnosti 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie dotknutých osôb

 fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, členovia družstva, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov PO 

Kategórie osobných údajov

 Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby. 

Lehota na výmaz OÚ

 Bankové výpisy- 10 rokov Interné doklady- 10 rokov Faktúry- 10 rokov Účtovné závierky- 10 rokov Evidencia vymáhania pohľadávok--10 rokov 

Kategória príjemcov

Daňové úrady, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci 

 Sprostredkovatelia: spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo prevádzkovateľa

 EVIDENCIA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

Účel spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb najmä ich žiadostí v súlade s Nariadením. 

Právny základ spracovateľskej činnosti

 čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich z nasledovných zákonov: Právnym základom spracovateľskej činnosti je čl. 15 až 22 Nariadenia a čl. 34 Nariadenia a § 21 až 28 zákona č.18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov a § 41 zákona č.18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

Kategórie dotknutých osôb

 FO ako Dotknuté osoby 

Kategórie osobných údajov

 Meno, priezvisko, adresa bydliska, email, telefónne číslo, ďalšie údaje potrebné k vybaveniu uplatneného práva 

Lehota na výmaz OÚ

 Odo dňa vybavenia žiadosti– 1 rok 

Kategória príjemcov

 Poverení zamestnanci, orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov 

Sprostredkovatelia: nie sú 

MONITOROVANIE PRIESTOROV – DODRŽIAVANIE POVINNOSTÍ PRI TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLE VOZIDLA 

Účel spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti na účely kontroly plnenia zákonných  povinností prevádzkovateľa, ktorý vykonáva technickú a emisnú kontrolu vozidiel. Ide o vnútorné priestory prevádzkovateľa, v ktorých sa osoby nemôžu pohybovať bez povolenia prevádzkovateľa a/alebo sprievodu prevádzkovateľa. 

 Právny základ spracovateľskej činnosti

 čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa Oprávneným záujmom je: videomonitorovanie a uchovávanie kamerových záznamov za účelom splnenia zákonnej povinnosti vo vzťahu k orgánu verejnej správy (kontrolný orgán) pri výkone technickej a emisnej kontroly vozidiel v cestnej premávke zaznamenať transparentný výsledok technickej a emisnej kontroly monitorovacím záznamovým zariadením za účelom zvýšenia kvality výkonu technickej a emisnej kontroly, identifikácie vozidiel, identifikácie technikov technickej a emisnej kontroly vykonávajúcich technickú a emisnú kontrolu, vykonávania odborného dozoru, preukazovania porušenia povinnosti technika technickej a emisnej kontroly alebo povinnosti oprávnenej osoby technickej a emisnej kontroly a zvýšenia bezpečnosti vozidiel v cestnej premávke a s cieľom zamedziť, aby vozidlá neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani inú oblasť ochrany verejného záujmu. Ide o splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo Zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška č. 137/2018 Z.z. Ministerstva dopravy, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly. Snímky z kamerového systému z pracoviska technickej kontroly sa ukladajú v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol a snímky z kamerového systému z pracoviska technickej kontroly sa ukladajú v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol. K videozáznamu prebiehajúcemu v reálnom čase a videozáznamu uloženému lokálne na serveri prevádzkovateľa majú v súlade s § 86 a § 87 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriadený trvalý vzdialený elektronický prístup subjekty podľa § 105 ods. 5 a podľa § 114 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z.: - technická služba technickej / emisnej kontroly - typové schvaľovacie orgány v rámci staníc technickej / emisnej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky, - orgány odborného dozoru podľa tohto zákona v rámci staníc technickej / emisnej kontroly nachádzajúcich sa v územnom obvode orgánu odborného dozoru, - schvaľovacie orgány v rámci staníc technickej / emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode, - oprávnené osoby technickej / emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh, 

Kategórie dotknutých osôb

 FO –zaznamenaná na zázname z kamerového zariadenia 

Kategórie osobných údajov

 Obrazový záznam FO zaznamenaný kamerovým systémom 

Lehota na výmaz OÚ

 2 rokov odo dňa vyhotovenia snímky, resp. odo dňa vykonania kontroly. 

Kategória príjemcov

 subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona: - technická služba technickej / emisnej kontroly - typové schvaľovacie orgány v rámci staníc technickej / emisnej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky, - orgány odborného dozoru podľa tohto zákona v rámci staníc technickej / emisnej kontroly nachádzajúcich sa v územnom obvode orgánu odborného dozoru, - schvaľovacie orgány v rámci staníc technickej / emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode, - oprávnené osoby technickej / emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh, poznamenáva sa, že samotný prevádzkovateľ nemá prístup k údajom 

Sprostredkovatelia: nie sú 

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. Vaše osobné údaje neprenášame mimo EÚ. Žiadosti v súvislosti s Vašimi právami uvedenými vyššie ste ako dotknutá osoba oprávnená uplatniť priamo u Prevádzkovateľa na emailovej adrese: goldhed@goldhed.sk alebo formou doporučeného listu doručeného na adresu spoločnosti: GOLDHÉD s.r.o., Potočná ulica 4340/4 , 94501 Komárno Odpovede na Vaše žiadosti ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa Vám poskytneme bezodplatne. V prípade ak je Vaša žiadosť ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), Prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať. Ak máte pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/. Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na administratívnom oddelení Prevádzkovateľa.